Vertrouwen is goed, controle is beter!

Hoewel goede trouw verondersteld wordt en kwade trouw bewezen moet worden is het altijd verstandig zaken te controleren. Waar onvoldoende controle door individuele leden van een VvE toe kan leiden wordt heel duidelijk gemaakt in een uitspraak van de voormalige rechtbank Zutphen, waarin o.a. fraude binnen een VvE wordt bestraft. Hieronder worden een aantal legale controle middelen weergegeven, waarmee fraude kan worden voorkomen en vertrouwen kan worden opgebouwd.

Openbare bronnen.

Gegevens over de VvE Kralingerhoutflat zijn de te vinden op haar internetpagina, alsmede in haar inschrijving bij de Kamer van Koophandel onder nummer : 24473348

Ten aanzien van de beheer J&M VvE Beheer, Postbus 56, 2660 AB Bergschenhoek, is informatie te vinden op haar internetpagina en bij de Kamer van Koophandel onder nummer : 27329053 waarbij voor J&M geldt dat daar ook de jaarstukken zijn gepubliceerd.  

De personalia van de bestuursleden vindt U op deze internetpagina van de VvE. Vrijwel alle bestuursleden hebben een eigen pagina op LinkedIn of Facebook, waar door hen zelf geplaatste achtergrondinformatie te vinden is.

Daarnaast kan Google of een andere zoekmachine heel nuttig zijn.

Het Kadaster.

Voor financiële achtergronden zijn de openbare registers van het kadaster heel nuttig. Met het adres kan zowel de kadastrale als de hypothecaire informatie worden opgevraagd. Dit kan online via de website van het Kadaster, maar het kan ook op een van de kantoren van het kadaster.

Men kan zien wie eigenaar van het pand is, wanneer het is aangekocht en hoeveel er voor is betaald. Tevens is de hoogte van de hypothecaire inschrijving te zien en kan nagekeken worden of er beslagen op het pand liggen en zo ja of deze conservatoir of executoriaal zijn, in het laatste geval is er reeds een titel en is de eigenaar door de rechter veroordeeld. Door de achterliggende aktes op te vragen is het ook mogelijk te zien van wie het pand is gekocht, en in veel gevallen ook om inzicht te krijgen in het soort financiering dat is afgesloten. Uit deze financiering zijn in sommige gevallen andere conclusies te trekken over de financiële positie van betrokkene ten tijde van het afsluiten van de hypotheek. Aan het gebruik van het kadaster zijn beperkte kosten verbonden. Overigens is de hypothecaire inschrijving gemeenlijk hoger dan de actuele hypotheekschuld van de eigenaar.

Huwelijksgoederenregister

Voor gehuwde en mensen met een geregistreerd partnerschap is ook het huwelijksgoederenregister van belang. Dit is deels online te raadplegen via rechtspraak.nl hier vindt U onder het kopje registers het huwelijksgoederenregister. Met de achternamen van de echtelieden of partners (voor de vrouw haar eigen- of meisjesnaam) en de huwelijks datum kunt U nazien of er huwelijksvoorwaarden zijn, die kunt u dan tegen betaling opvragen. Met alleen de namen kunt kostenloos U controleren of er sprake is van een scheiding van tafel en bed of van een inschrijving van een echtscheidingsverzoek, waardoor bijvoorbeeld de huwelijksgoederengemeenschap is ontbonden. De achterliggende processtukken zijn niet in te zien.

Beeldvorming.

In het Handelsregister van de Kamer van Koophandel kan men ook op adres zoeken. Hiermee is het mogelijk te achterhalen of er bedrijven of andere rechtspersonen, verenigingen of stichtingen op een bepaald adres staan ingeschreven, en wie daar in het bestuur of de directie zit. Privéadressen kunnen afgeschermd zijn, iets dat om bijzondere redenen ook bij het kadaster mogelijk kan zijn. Het combineren van de gegevens uit het kadaster zowel eigendomssituatie als hypotheek- en beslaggevens met de eventuele gegevens uit het Handelsregister het huwelijksgoederenregister maken het mogelijk de persoonlijke en financiële gegevens van bewoners met een zekere waarschijnlijkheid te reconstrueren en zo inzicht te verkrijgen is de situatie van bewoners en toekomstige bewoners. Heeft men via de inschrijving in het kadaster de naam en andere personalia dat is het via het kadaster ook mogelijk te onderzoeken of die persoon nog meer belangen in onroerende zaken heeft. Het raadplegen van deze openbare registers is volstrekt legaal. Het commercieel gebruiken van dit soort gegevens of het zonder noodzaak openbaar maken daarvan is over het algemeen niet toegestaan.

Controle recht van eigenaren.

Eigenaren van appartementsrechten in de Kralingerhoutflat hebben recht op inzage van de administratie. Artikel 32 van de akte van splitsing biedt die mogelijkheid. Verzoeken daartoe moeten worden gedaan aan de administrateur of aan de voorzitter dan de adviescommissie. Inmiddels is gebleken dat soms enige aandringen noodzakelijk is voor de inzage daadwerkelijk wordt gegeven. Het inzagerecht betreft niet alleen de uitgaven, maar zeker ook de inkomsten van de VvE. Door wanbetaling van medeleden kan immer een situatie ontstaan waardoor bijvoorbeeld onderhoud in het gedrang komt. Bij VvE's die werken met modelreglementen is het individuele inzagerecht afhankelijk van de versie van het modelreglement. Privacy mag niet als argument tegen controle worden gebruikt. Wel kan het een reden zijn om tijdens controle verkregen gegevens vertrouwelijk te behandelen, en bijvoorbeeld niet te publiceren.

Verantwoording.

Voor het Kadaster, het huwelijksgoederenregister en de Kamer van Koophandel geldt dat dit openbare registers zijn. Deze registers zijn bedoeld om controle mogelijk te maken. Het is legaal om voor eigen gebruik deze openbare registers te gebruiken, ook al zijn sommige gegevens die daarin voorkomen privacy-gevoelig. Het opvragen en inzien is vrijwel altijd toegestaan, ook in het interpreteren van de gegevens is men vrij. De wetgever heeft hier in een democratisch proces reeds de afweging tussen het belang van openbaarheid en het belang van privacy gemaakt, en het staat een ieder vrij deze gegevens te raadplegen. Bij publicatie van de gegevens zal een afweging van alle belangen gemaakt moeten worden.

Het controlerecht van de eigenaren van appartementen op de administratie is vastgelegd in de akte, mede omdat er bij een VvE geen verplichte accountantscontrole is op de jaarrekening, zodat het van belang is dat elke eigenaar dit desgewenst ook zelf kan doen.

Externe website over controlerechten.

Wilt U meer weten over het recht op controle binnen de VvE ga dan naar deze onafhankelijke internetpagina.