VvE en Vrijheid van Meningsuiting.

De vrijheid van meningsuiting en de vrijheid om de mening ook via geschrift of moderne elektronische media te uiten is een groot goed, dat beschermd is in onze Grondwet en in diverse internationale verdragen.

Deze vrijheid is niet onbeperkt. Zo is er ieders gehoudenheid aan de wet, hetgeen betekent dat men zich aan bestaande civiel- en strafrechtelijke regelgeving moet houden. Geen smaad, geen laster, en geen andere strafbare zaken!

Deze beperking is ook terecht, het recht van de een houdt op waar het recht van de ander begint. Dergelijke beperkingen mogen echter niet zover gaan dat men geen kritiek meer zou mogen geven of openbaar zou mogen maken. Binnen verenigingen kunnen regels worden opgesteld over de omgang met de pers en met de moderne elektronische media. Dergelijk regelingen vinden echter hun grens in de bepalingen over de vrijheid van meningsuiting.

Dit geldt zeker voor een VvE. Mensen die een appartement kopen hebben immers geen keuze zij zijn verplicht van rechtswege lid van de VvE. Opzeggen van het lidmaatschap is niet mogelijk.

Een dergelijk – de facto – verplicht lidmaatschap heeft ook gevolgen voor de bevoegdheid van de VvE om regelend op te treden. Een VvE mag dit uitsluitend doen binnen de grenzen van haar doelstellingen, het beheer van de onroerende zaak en het behartigen van de belangen van de leden voor zover deze betrekking hebben op die onroerende zaak.

Het moet ieder lid van een VvE vrij staan om ook naar buiten kritiek te uiten op het beleid van de VvE en op de personen die in een bestuur of een adviescommissie zitting hebben. Uiteraard mits deze kritiek de grenzen van recht niet overschrijdt en niet op onbehoorlijke wijze wordt geformuleerd. Juist omdat veel VvE’s heel gouvernementeel zijn ingesteld en bestuursvoorstellen vaak worden aangenomen omdat zij door het bestuur worden gedaan, is het van belang dat ook VvE leden hun opvattingen en hun kritiek publiekelijk kunnen uiten.

Dit recht moet gewaarborgd blijven zelfs als dat de andere leden niet bevalt. Opvallend is dat deze internetpagina binnen de VvE Kralingerhoutflat nu al jaren een onderwerp van discussies is. Een enkel beschaafd en op hoog academisch niveau gevormd lid vraagt beleefd – zij het niet juridisch onderbouwd - om opheffing van de internetpagina. Uiteraard zijn goed recht! Recent is er echter meende een ander lid – waarvan de kwalificaties niet onmiddellijk duidelijk zijn – de Algemene Vergadering zelfs te moeten voorstellen juridische actie tegen deze internetpagina, althans tegen haar beheerder tevens lid van de VvE te starten. Vooralsnog zonder succes. In zijn eigen woorden stelde hij voor : "Het betreft slechts een verzoek één van de twee juridische hulp organisaties, waarop de VvE is geabonneerd, te verzoeken via de kantonrechter hogergenoemde website te verbieden."

Voor alle duidelijkheid, hogergenoemde website is deze internetpagina! Hebben wij de tijd van censuur niet immiddels meer dan 75 jaar achter ons gelaten?   


De notulen van de VvE Kralinghoutflat verwoorden het als volgt:

De heer X heeft een notitie ingediend over de nog immer bestaande website over de Kralingerhout,
waarvan het webadres zeer lijkt op dat van de VvE Kralingerhoutflat. Meermaals is gevraagd aan de
websitebeheerder om de website Kralingerhout uit de lucht te halen. De heer X stelt voor met behulp
van juridische bijstand een zaak aan te spannen om deze website te verbieden. De heer Y
denkt dat het kansloos is, niemand kan de naam Kralingerhout claimen. Er is mogelijk een kans om de
websitebeheerder aan te spreken op de fouten die op de website staan.
De heer X antwoordt dat er meermaals is gevraagd de website weg te halen. Het is aan de leden om
te beslissen welke stappen er ondernomen worden. De heer Z voegt toe degene te zijn die gevraagd heeft
de website weg te halen. De websitebeheerder moet een goede reden hebben om de website niet weg te
halen. De heer Z stelt voor om nog één keer aan de heer Van Schaik te vragen om de website weg te
halen. Indien dit niet werkt, dan kan er overwogen worden om juridische stappen te ondernemen. De
vergadering gaat met algemene stemmen akkoord met dit voorstel.

Opvallend is dat een jaar later nog altijd geen aktie is ondernomen, en dat de vragensteller - hoewel daarnaar gevraagd - geen juridische onderbouwing kon geven van zijn stelling dat deze internetpagina onrechtmatig zou zijn.

Recent april 2023 is door de Algemene Vergadering besloten dat een ander lid der vereniging slechts lid mocht worden van een orgaan der VvE  als hij zijn bijdrage op deze internet pagina zou verwijderen. Hetgeen hij heeft gedaan. Er zijn derhalve nog altijd leden die menen dat de vrijheid van meningsuiting binnen een VvE beperkt mag worden!

De tekst in uit de notulen van de vergadering van april 2023 luidt:

“De heer X heeft zich kandidaat gesteld om benoemd te worden. De heer Y geeft aan dat er op de website die lijkt op de website van de VvE een artikel staat van de heer X over de financiën van de VvE.

De vergadering is van mening dat het van belang is dat dat artikel verwijderd wordt van de site alvorens hem te kunnen benoemen tot lid van de kascommissie.”

Een VvE lid moet de mogelijkheid houden zich vrijelijk te uiten over het beleid van zijn VvE, zelfs in Rotterdam. Wonen in de Kralingerhoutflat is in heel veel opzichten erg onplezierig, maar de goede bereikbaarheid maakt bijna alles goed, men is immers in twee minuten Rotterdam uit! Ik houd het inmiddels al meer dan 30 jaar vol. Er wonen gelukkig ook een aantal heel fatsoenlijke mensen, met wie het plezierig verkeren is.

Hebt U ook problemen met een VvE waarin lieden actief zijn die de vrijheid van meningsuiting van andere leden trachten te beperken, laat een bericht achter op deze website, dan kan er een advies gegeven worden hoe dit op te lossen.

 

Ook binnen een VvE mag men zijn mening uiten!