Bestuurlijke onrust lijkt verleden tijd!


Na meer dan vijf decennia een relatief rustige bestuurscultuur te hebben gekend, wordt het bestuur van de Kralingerhoutflat de afgelopen drie jaar gekenmerkt door conflicten binnen de adviescommissie en zeer frequente bestuurswisselingen.

Op 2 mei 2016 trad de zittende adviescommissie – die o.a. de renovatie in 2010 had geleid - na een groot aantal jaren van actieve dienst terug. Ter vergadering trad een volledig nieuwe adviescommissie aan. De nieuwe adviescommissie was theoretisch ideaal samengesteld. Een voorzitter met politieke en bestuurlijke ervaring, een jurist met notariële ervaring, een jurist met financiële en fiscale ervaring, een bouwkundig ingenieur, een econoom en een dame voor de sociale contacten.

Helaas was de adviescommissie in deze samenstelling geen lang leven beschoren. Als gevolg van het ontbreken van interne communicatie zag de fiscaal jurist zich al na enkele maanden genoodzaakt zijn functie op te geven. De voorzitter heeft exact één vergadering voorgezeten en heeft zich verder nauwelijks meer laten zien op de vergaderingen. Ook de notarieel jurist is binnen een jaar vertrokken als gevolg van een conflict binnen het bestuur. Kort daarop heeft ook het vrouwelijke lid van de adviescommissie haar taak neer gelegd. Na een discussie over de meest wenselijke onderhoudsplanning van de flat is ook de bouwkundig ingenieur vertrokken.

De opvolgend voorzitter heeft een beperkt aantal vergaderingen voorgezeten, om medio 2019 na een hoog oplopend intern conflict in de adviescommissie af te treden. Dit heeft enige tijd geleid tot de adviescommissie die niet meer compleet was omdat er zich geen kandidaten meer beschikbaar stelden die met de overgebleven commissieleden wilden samenwerken.

In een periode van drie jaren hebben maar liefst zes of zeven personen de adviescommissie verlaten, waarvan vijf of zes als gevolg van interne conflicten of meningsverschillen binnen de adviescommissie.*

Een dergelijk volatiel bestuur was niet bevorderlijk voor een goed bestuur van een Vereniging van Eigenaren. Het resultaat hiervan is dan ook desastreus geweest voor de VvE. Als eerste ontstond er een diepgaand conflict over de positie van de inwonende huismeester, die aanvankelijk op de onvoorwaardelijke steun van de meeste leden van het in 2016 aangetreden adviescommissie kon rekenen, maar in de loop van 2018 is werd ontslagen. In eerste instantie wegens vermeend disfunctioneren, maar toen dit niet bewijsbaar bleek, op grond van bedrijfseconomische gronden, namelijk het opheffen van de functie. Een procedure die de VvE al met al bijna veertigduizend euro heeft gekost.

Om toch iets van service te kunnen bieden werd aanvankelijk een zzp-er voor enige uren per week aangesteld. Helaas werd het contract met deze man na een paar maanden ook weer, zonder enige overleg met de leden, opgezegd, om hem door een ander te vervangen. Thans worden de huismeestersdienten via een bureau ingehuurd, hetgeen weliswaar een goede huismeester op heeft geleverd, maar niet meer inwonend, en voor een beperkt aantal uren per week, tegen kosten die vergelijk of hoger zijn dan de kosten van de vroegere huismeester in loondienst.

Niet alleen de sfeer en het leefklimaat binnen de Kralingerhoutflat hebben te lijden gehad van de omslag in de bestuurscultuur, ook de kwaliteit van de besluitvorming heeft er onder geleden. De toonzetting van sommige bestuurspublicaties in de periode 2016-2019 doet vermoeden dat er ook andere dan strikt rationele argumenten aan die publicaties en voorstellen ten grondslag lagen. Ook is het voorgekomen dat ter vergadering achter de bestuurstafel emoties een rol zijn gaan spelen. Dit alles is ook ten koste gegaan van de besluitvorming en de financiële administratie. Zo heeft de vergadering nu al twee jaar achter een - op advies van de kascommissie met daarin een registeraccountant – de goedkeuring aan de jaarrekening onthouden.

Gelukkig heeft de Algemene Vergadering ingrepen. In november 2019 is een breed samengesteld bestuur, waarin mensen met diverse achtergronden zitting hebben genomen, die vrijwel allen kunnen rekenen op breed vertrouwen onder de leden. Het ziet er dan ook naar uit dat er in de toekomst weer een verantwoord beleid gevoerd kan worden. Het is met name hoopvol dat de financiën van de VvE opnieuw in bekwame handen zijn, terwijl in de nieuwe adviescommissie ook voldoende economische kennis aanwezig is om een verantwoord beleid te voeren ten aanzien van de reserves voor de flat. Het blijft jammer dat ook de bekwame huidige penningmeester recentelijk in 2022 weer - onterechte - kritiek heeft moeten ontvangen uit o.a. dezelfde hoek van de vereniging die ook in 2016 - 2019 verantwoordelijk was voor onrust.


*Persoonsgegevens van de verantwoordelijke betrokkenen zijn deels (waar het de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester betreft) te achterhalen via het opvragen van een historisch uittreksel bij het handelsregister.