Procederen is duur, dat heeft de VvE van de Kralingerhoutflat recent mogen ervaren. Een conflict met een werknemer leidde tot een drietal procedures. Bij de advies-commissie bestond de wens het enige personeelslid van de VvE te ontslaan, wegens vermeend disfunctioneren. Een adequaat dossier was niet opgebouwd en bewijsstukken waren niet voorhanden. Een dergelijk situatie noopt een werkgever tot enige arbeidsrechtelijke bescheidenheid. In plaats daarvan gaat de VvE er vol in en oefent druk uit op de werknemer om in te stemmen met een ontslag zonder enige vergoeding. Dit werkt natuurlijk niet omdat een grote meerderheid van diezelfde VvE de vorige adviescommissie een jaar eerder gedwongen had om de betreffende werknemer een dienstverband voor onbepaalde tijd aan te bieden.

Advies van de advocaat op hetzij een dossier op te bouwen, hetzij de zaak te schikken door middel van een fatsoenlijke afkoopsom worden in de wind geslagen. Onder het motto "Tompoes verzin een list" wordt de hele functie van de werknemer opgeheven om op die manier een toestemming tot beëindiging via het UWV te verkrijgen.

Het resultaat laat zich raden een UWV procedure en twee procedures bij de kamer voor kantonzaken van de Rechtbank. Schikkingsvoorstellen van de werknemer voor bedragen van eerste € 23.000,= later teruggebracht tot € 6.000,= worden zonder enig overleg met de leden - zelfs zonder ze aan de leden kenbaar te maken - verworpen.

Uiteindelijk wordt onder druk van de kantonrechter een schikking bereikt waarbij de werknemer ruim € 7.000,= vergoeding krijgt en ook nog een klein half jaar vrij wonen. De totale kosten aan rechtsbijstand en ondersteuning door de adminstrateur beliepen inmiddels een kleine € 30.000,=. In totaal heeft deze procedure dus een goede € 500,= per appartement gekost! Geld dat beter besteed had kunnen worden aan onderhoud of verbetering van de flat.

Opmerkelijk is het daarom dat sommige leden kennelijk nog altijd snel naar de rechter willen gaan. Zo lees kan men in de notulen van de vergadering van beging mei 2022 lezen:

De heer Z stelt voor om nog één keer aan de heer Van Schaik te vragen om de website weg te
halen. Indien dit niet werkt, dan kan er overwogen worden om juridische stappen te ondernemen. De
vergadering gaat met algemene stemmen akkoord met dit voorstel.

Dit hoewel een ervaren en zeer gerespecteerd jurist ter vergadering anders had geadviseerd.

Lessen voor ander VvE's:

Verbindt een maximum bedrag aan een besluit om het bestuur of de administrateur te machtigen een procedure te voeren.

Eis dat een offerte openbaar wordt gemaakt waarin het uurtarief van de advocaat staat vermeld met een globale inschatting van het aantal te besteden uren

Beding dat alle schikkingsvoorstellen ter kennis van de leden worden gebracht

Voorkom dat bestuurleden emotioneel betrokken zijn bij het conflict. Emoties en gevoelen zijn per definitie onjuiste raadgevers. In juridische procedures moeten beslissingen op uitsluitend rationele gronden genomen worden, dat geldt zeker als een VvE partij is en de bestuurder dus met andermans geld procedeert. Benoem zonodig een interim bestuurder die geen enkele betrokkenheid heeft bij het conflict.